Duo Mobile Icon

Duo Mobile

129M22.5 MB3.87
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của Duo Mobile

Duo Mobile works with Duo Security's two-factor authentication service to make logins more secure. The application generates passcodes for login and can receive push notifications for easy, one-tap authentication.

Additionally, you can use Duo Mobile to manage two-factor authentication for other application and web services that make use of passcodes.

Note: For Duo accounts, Duo Mobile needs to be activated and linked to your account before it will work. You will receive an activation link as part of Duo's enrollment process. You may add third-party accounts at any time.

Additionally, we will request access to use your camera for the sole purpose of scanning QR codes when activating accounts. Accounts can be activated by other methods if you choose not to do so.

License agreements for third-party Open Source libraries used in Duo Mobile can be found at https://www.duosecurity.com/legal/open-source-licenses.

For the latest Terms and Conditions see https://duo.com/legal/terms
Duo Mobile làm việc với dịch vụ xác thực hai yếu tố Duo an nhân để làm cho thông tin đăng nhập an toàn hơn. Các ứng dụng tạo mật mã để đăng nhập và có thể nhận được các thông báo đẩy để dễ dàng, xác thực một-tap.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Duo Mobile để quản lý xác thực hai yếu tố cho các dịch vụ ứng dụng và các trang web khác mà làm cho sử dụng mật mã.

Lưu ý: Đối với tài khoản Duo, Duo Mobile cần phải được kích hoạt và liên kết với tài khoản của bạn trước khi nó sẽ làm việc. Bạn sẽ nhận được một liên kết kích hoạt như là một phần của quá trình tuyển sinh Duo. Bạn có thể thêm các tài khoản của bên thứ ba bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền truy cập vào sử dụng máy ảnh của bạn cho mục đích duy nhất của chức năng quét mã QR khi kích hoạt tài khoản. Tài khoản có thể được kích hoạt bằng các phương pháp khác nếu bạn chọn không làm như vậy.

Thỏa thuận cấp phép cho các thư viện mã nguồn mở của bên thứ ba sử dụng trong Duo di động có thể được tìm thấy tại https://www.duosecurity.com/legal/open-source-licenses.

Đối với các Điều khoản và Điều kiện mới nhất thấy https://duo.com/legal/terms

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

3.87
0
5
6
4
3
3
4
2
2
1
0

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Thông tin APK - Duo Mobile

Phiên bản APK
3.31.2
Khả năng tương thích với Android
Android 7.0+ (Nougat)
Lập trình viên
Duo Security, Inc.